НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 714050 Картинка 8267692 Картинка 8408940 Картинка 11787854 Картинка 9192208 Картинка 3713566 Картинка 2668829 Картинка 5847289 Картинка 9204150 Картинка 8092241

261. Издаване на свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци – студенти, специализанти и докторанти

Документи за образование и квалификация
Висшите училища издават следните документи за образование и квалификация: 
- диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование:
- европейско дипломно приложение
- свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци;
- академични справки;
- уверения и удостоверения (при поискване).

Правно основание
- Чл. 7 (1) от Закона за висшето образование - http://www.nsa.bg/bg/page,1866
- Чл. 1 (1) от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - http://www.nsa.bg/bg/page,1866
- Чл. 2 (4) от Правилник за устройството и дейността на НСА „Васил Левски“ - http://www.nsa.bg/bg/page,1870
- Наредби за администриране на учебната дейност в ОКС „Бакалавър“ и  ОКС „Магистър“ в НСА- http://www.nsa.bg/bg/page,1867

Орган за предоставяне на административната услуга
- Ректор на НСА „Васил Левски“
1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
Тел. (02) 4014(101), Факс (02) 400 75 04
e-mail: rector@nsa.bg,  p_geshev@nsa.bg

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката.
- Учебно-методичен отдел на НСА
НСА „Васил Левски“, 1710 София, кв.Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, №21; Телефони: (02) 4014(207,221,206,208)
e-mail: uchebenotdel@nsa.bg

Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи.
-
Студент желаещ да се яви на държавен изпит подава заявление в Учебен отдел и заплаща такса ако такава се изисква ( три години след семестриално завършване).
- Чл. 49-54 от Наредбата за администриране на учебната дейност в ОКС „Бакалавър“ в НСА
- Чл. 22 от Наредбата за администриране на учебната дейност в ОКС „Магистър“ в НСА

Образци на формуляри и начин за заявяване на услугата.
-
Заявления за получаване на административната услуга -  http://www.nsa.bg/bg/page,1493

Документите са безсрочни.

Таксите и цените са определени на основание чл.90, ал. 3 т. 4 от ЗВО и Решение на Академичен и Ректорски съвет.

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
-
МОН
- Зам.- ректор по УР

Електронен адрес: uchebenotdel@nsa.bg

Начини за получаване на резултата от услугата.
- Лично (или чрез лице притежаващо пълномощно), на място в НСА.

 

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share