НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5901830 Картинка 3969871 Картинка 603800 Картинка 2269565 Картинка 4756810 Картинка 9586272 Картинка 3859784 Картинка 9572403 Картинка 10673949 Картинка 4169319

262. Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея.

Правно основание
- Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1
- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1, т.1.

Орган по предоставяне на услугата
- Учебно-методичен отдел
НСА „Васил Левски“, 1710 София, кв.Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, №21
Телефони: (02) 4014(207,221,206,208)
e-mail: uchebenotdel@nsa.bg
- Наредба за администриране на учебната дейност в ОКС „Бакалавър“ в НСА: http://www.nsa.bg/bg/page,1867
- Наредба за администриране на учебната дейност в ОКС „Магистър“ в НСА: http://www.nsa.bg/bg/page,2055

Процедура
- Завършването на образованието и признаването на образователно- квалификационната степен „бакалавър“ и "магистър" става чрез полагане на комплексен държавен изпит или чрез защита на дипломна работа.
- Студент, желаещ да се яви на държавен изпит, подава заявление в Учебно-методичен отдел,  в което отбелязва формата на завършване на образованието (чрез явяване на държавен изпит или чрез защита на дипломна работа).
- Катедрата представя в Учебен отдел:
1. Препис-извлечение от протокола на катедрата, където е преминала вътрешната защита на дипломната работа.
2. Дипломна работа (2 екземпляра).
- Комплексните държавни изпити и защитите на дипломни работи се провеждат от назначена от ректора комисия в състав най-малко от 3-ма души, от които не по-малко от половината са щатни професори или доценти в НСА.
- Оценките от държавните изпити се нанасят в главните книги от Учебен отдел.
- Завършването на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и „магистър“ се удостоверява с дипломи, издадени от НСА по установен образец, придружени от приложение за изучаваните дисциплини и за получените оценки.

Процедура:
Студентът подава заявление до Учебен отдел, в което заявява желанието си да се яви на устен държавен изпит или на защита на дипломна работа (тема, научен ръководител).
- Оценките от държавните изпити се нанасят в главните книги от Учебно-методичен отдел.
- Учебно-методичният отдел издава диплома-оригинал на студента.

Документи за процедурата
- Заявление за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа за бакалаври: http://www.nsa.bg/bg/page,1493
- Заявление за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа за магистри: http://www.nsa.bg/bg/page,2055

 
??????? ??? Facebook Twitter Share