НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11895727 Картинка 9447117 Картинка 11451803 Картинка 8984736 Картинка 11172269 Картинка 12225431 Картинка 11231278 Картинка 3646299 Картинка 7915062 Картинка 8062019

264. Издаване на европейско дипломно приложение

Правно основание:
- Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1
- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1, т.2

Орган по предоставяне на услугата
- Учебно-методичен отдел
НСА „Васил Левски“, 1710 София, кв.Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, №21
Телефони: (02) 4014(207,221,206,208)
e-mail: uchebenotdel@nsa.bg

Основание за издаване на приложението
- Европейското дипломно приложение е документ, който се издава като приложение към дипломата за висше образование, и следва модела, разработен от Европейската комисия, Съвета на Европа и ЮНЕСКО/ЦЕПЕС.
- Европейското дипломно приложение осигурява достатъчно и независими данни с цел подобряване на прозрачността и постигане на безпристрастно и справедливо признаване на документите за образование и професионална квалификация (дипломи, степени, сертификати) в международен аспект.
- Приложението описва същността, нивото, контекста, съдържанието и статута на обучението, което е преминато и успешно завършено от съответното лице - притежател на оригиналния документ, който удостоверява квалификацията и към който е прикрепено съответното приложение.

Процедура
- Европейското дипломно приложение се издава автоматично и безплатно на всеки завършващ студент в МВБУ на български и английски език.
- Необходимо е студентът да попълни и подаде в Учебно-методичния отдел молба-заявление за безплатно издаване на европейското дипломно приложение.
- Приложението се издава от Учебно-методичния отдел на НСА "Васил Левски"

Цена на услугата:
Безплатно, след подаване на заявление.

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share