НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3773377 Картинка 2455001 Картинка 4946983 Картинка 2892654 Картинка 829321 Картинка 1764165 Картинка 7309973 Картинка 10633151 Картинка 9762232 Картинка 8702671

265. Издаване на свидетелство за професионална квалификация

Правно основание:
- чл. 7, ал.1 от Закон за висшето образование
- чл.1, ал.1, т.3 от Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища
- чл.2 (4) от Правилник за устройството и дейността на НСА „Васил Левски“

Орган по предоставянето на административната услуга:
- Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”

Срок за предоставяне:
- До 1 (един) месец след приключване на обучението

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт
- Няма

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
- Зам.-ректор по УР на НСА“Васил Левски“

Административно звено за получаване на документ:
- Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”
Адрес: ж.к. Студентски град, ул. акад. Стефан Младенов 21, НСА “Васил Левски”  - Ректорат, ет.2, кабинет № 203 и 205.
Телефон за връзка: (02) 40 14 238, (02) 40 07 513
Адрес на електронна поща: sdk@nsa.bg

Начини за получаване на резултата от услугата
- Лично срещу подпис (или чрез лице притежаващо пълномощно), на място в НСА.

Образци   
- Няма

Заплащане  
- Няма

 

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share