НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6157092 Картинка 10726123 Картинка 229589 Картинка 2393071 Картинка 9655476 Картинка 7957230 Картинка 7939677 Картинка 5128258 Картинка 8543339 Картинка 2943551

265. Издаване на свидетелство за професионална квалификация

Правно основание:
- чл. 7, ал.1 от Закон за висшето образование
- чл.1, ал.1, т.3 от Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища
- чл.2 (4) от Правилник за устройството и дейността на НСА „Васил Левски“

Орган по предоставянето на административната услуга:
- Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”

Срок за предоставяне:
- До 1 (един) месец след приключване на обучението

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт
- Няма

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
- Зам.-ректор по УР на НСА“Васил Левски“

Административно звено за получаване на документ:
- Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”
Адрес: ж.к. Студентски град, ул. акад. Стефан Младенов 21, НСА “Васил Левски”  - Ректорат, ет.2, кабинет № 203 и 205.
Телефон за връзка: (02) 40 14 238, (02) 40 07 513
Адрес на електронна поща: sdk@nsa.bg

Начини за получаване на резултата от услугата
- Лично срещу подпис (или чрез лице притежаващо пълномощно), на място в НСА.

Образци   
- Няма

Заплащане  
- Няма

 

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share