НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6646232 Картинка 2181713 Картинка 9579952 Картинка 1025125 Картинка 7623320 Картинка 10697132 Картинка 4310160 Картинка 941532 Картинка 7536026 Картинка 5680320

266. Издаване на свидетелство за призната специалност в системата на здравеопазването след завършено висше образование

Правно основание:
Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1
- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1, т. 4

 
??????? ??? Facebook Twitter Share