НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 921155 Картинка 4035632 Картинка 8659980 Картинка 4968393 Картинка 8199824 Картинка 7476488 Картинка 11070276 Картинка 7750552 Картинка 11423448 Картинка 4297518

268. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация

Правно основание:
- Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1
- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1, т.8.

Орган по предоставянето на административната услуга:
- Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”

Срок за предоставяне:
- До 1 (един) месец след приключване на обучението

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт
- Няма

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
- Зам.-ректор по УР на НСА“Васил Левски“

Административно звено за получаване на документ:
- Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”
Адрес: ж.к. Студентски град, ул. акад. Стефан Младенов 21, НСА “Васил Левски”  - Ректорат, ет.2, кабинет № 203 и 205.
Телефон за връзка: (02) 40 14 238, (02) 40 07 513
Адрес на електронна поща: sdk@nsa.bg

Начини за получаване на резултата от услугата
-  Лично срещу подпис (или чрез лице притежаващо пълномощно), на място в НСА.

Образци
- Няма

Заплащане  
- Няма

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share