НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5548923 Картинка 9736251 Картинка 6187508 Картинка 5768531 Картинка 422702 Картинка 3565943 Картинка 7975608 Картинка 6320335 Картинка 7527423 Картинка 11988882

268. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация

Правно основание:
- Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1
- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1, т.8.

Орган по предоставянето на административната услуга:
- Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”

Срок за предоставяне:
- До 1 (един) месец след приключване на обучението

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт
- Няма

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
- Зам.-ректор по УР на НСА“Васил Левски“

Административно звено за получаване на документ:
- Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”
Адрес: ж.к. Студентски град, ул. акад. Стефан Младенов 21, НСА “Васил Левски”  - Ректорат, ет.2, кабинет № 203 и 205.
Телефон за връзка: (02) 40 14 238, (02) 40 07 513
Адрес на електронна поща: sdk@nsa.bg

Начини за получаване на резултата от услугата
-  Лично срещу подпис (или чрез лице притежаващо пълномощно), на място в НСА.

Образци
- Няма

Заплащане  
- Няма

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share