НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6671188 Картинка 11976217 Картинка 5482289 Картинка 1120647 Картинка 6586393 Картинка 577362 Картинка 12203463 Картинка 10060436 Картинка 7889571 Картинка 9956974

269. Издаване на академична справка за обучаващите се лица

Правно основание:
- Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1
- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 2

Орган, който предоставя на услугата
- Учебно-методичен отдел. София 1700, Студентски град, Национална спортна академия
Телефони: (02) 4014(207,221,206,208)
e-mail: uchebenotdel@nsa.bg
- Център "Магистри"
НСА "Васил Левски", София, Студентски град, Национална спортна академия
факс: (02) 400 75 03
- Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”
Адрес: ж.к. Студентски град, ул. акад. Стефан Младенов 21, НСА “Васил Левски”  - Ректорат, ет.2, кабинет № 203 и 205.
Телефон за връзка: (02) 40 14 238, (02) 40 07 513
Адрес на електронна поща: sdk@nsa.bg


Процедура по предоставяне на услугата
- Бакалаврите попълват заявление от общ характер до Учебно-методичен отдел, а магистрите - до Център "Магистри".
- Инспекторите от Учебно-методичен отдел получават от съответния деканат или от център "Магистри" необходимата информация от главната книга и изготвят Академичната справка, която се връчва на студента.

Такси и цени:
- Услугата е безплатна


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share