НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1040668 Картинка 10376112 Картинка 95902 Картинка 3179006 Картинка 1718090 Картинка 3886723 Картинка 5827713 Картинка 8474402 Картинка 470218 Картинка 12135451

273. Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Правно основание:
-
Чл. 9, ал. 3, т. 9 от Закона за висшето образование
- Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди за обучение в чуждетранни висши училища – чл. 14, ал. 3, чл. 15
- Правилник на Национална спортна академия „Васил Левски“ за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение, получени в чуждестранни висши училища (приет с Решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски“ по Протокол № 21/08.02.2018 г.)
-  Чл. 2 във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди за обучение в чуждестранни висши училища;
- Чл. 2 от Правилник на Национална спортна академия „Васил Левски“ за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение, получени в чуждестранни висши училища. 

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
Комисията по признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища се състои от Председател и 6 членове. Това са служителите, които издават индивидуалния административен акт – чл. 8 и чл. 16 от Правилника на НСА „Васил Левски“.
- Решение на Академичен съвет на НСА „Васил Левски“ – чл. 9, ал. 2 или решение на Декана на съответния факултет – чл. 21, ал. 3 от Правилника на НСА „Васил Левски“.
- Заповед на Ректора на НСА „Васил Левски“ – чл. 9, ал. 3 и чл. 22 от Правилника на НСА „Васил Левски“.
- Заповед на Ректора на НСА „Васил Левски“ при отказ за признаване – чл. 11 от Правилника на НСА „Васил Левски.

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката
- Център ОКС „Магистри“ е звеното за административно обслужване и предоставящо информация за хода на преписката – чл. 7, ал 1 от Правилника на НСА.
- София 1700, Студентски град, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 21, Имейл: magistrinsa@abv.bg , тел. за връзка (02)40316, работно време: 8.30–12.00, 13.00–1630.

Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи – чл. 7 от Правилника на НСА „Васил Левски“:
- диплома за завършено образование и академична справка – оригинал;
- превод на документите от лицензирана от МВнР преводаческа фирма.

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.
- Заявление за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища: налично в Център ОКС „Магистри“ и публикувано на интернет страницата на НСА „Васил Левски“ - http://www.nsa.bg/bg/page,2055

Документът е безсрочен, но е валиден само за обучение в НСА „Васил Левски“. 

Таксите за признаване са оповестени на интернет страницата на НСА „Васил Левски“. Тяхното определяне е с решение на Ректорския съвет и заповед на Ректора на НСА „Васил Левски“ -  www.nsa.bg

Начин на плащане – по банков път или чрез ПОС терминал на касите на НСА „Васил Левски“.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата
– Академичен съвет и зам.-ректор по учебната работа на НСА „Васил Левски“.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата, съгласно:
Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди за обучение в чуждестранни висши училища.
- Правилник на Национална спортна академия „Васил Левски“ за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение, получени в чуждестранни висши училища – чл. 11 и чл. 12 от Правилника на НСА „Васил Левски“.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата – www.nsa.bg и имейл: magistrinsa@abv.bg

Начини на получаване на резултата от услугата – лично или чрез лице, притежаващо пълномощно.

 

 

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share