НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10103505 Картинка 11769162 Картинка 2153660 Картинка 9307576 Картинка 1120212 Картинка 4073628 Картинка 7270670 Картинка 6441686 Картинка 7176717 Картинка 4020323
Архив 2018

 

Дисертации и хабилитации 2018 година


Кликнете върху името на файла в дясната колона, за да видите информацията

Име

Кандидат за

Тема на дисертацията
(за ОНС Доктор и ДН)

Защита (заседание на научното жури) на

Файл с документите

Цветелина Бижева ОНС Доктор

Проучване на ефекта от приложена кинезитерапевтична методика върху функционалния дефицит при болни след неврохирургично лечение на дегенеративни спинални заболявания

22.01.2019

Ts.Bijeva.rar

Март Ахметкарим ОНС Доктор

Влияние на средствата за физическата подготовка върху нивото на спортната подготвеност и състезателната дейност на студентки - баскетболистки

19.12.2018

Ahmetkarim.rar

Михаил Оцетов ОНС Доктор

Моделиране и контрол на спортната техника в стрелбата с лък

11.12.2018

Otsetov.rar

Ж.Кудериев ОНС Доктор

Социально – педагогическая роль народно-национальных игр

04.12.2018

Kuderiev.rar

Б.Зауренбеков ОНС Доктор

Ефективност на използваните средства и методи на физическа подготовка на баскетболисти в процеса на учебно-тренировъчните занимания във ВУ

04.12.2018

Zaurenbekov.rar

Н.Еспенбетов ОНС Доктор

Съвременен модел на базова спортна подготовка за високопланински туризъм в Казахстан

04.12.2018

espenbetov.rar

Кириаки-Макри ОНС Доктор

Разработване на учебни програми за фитнес гимнастически дисциплини за студенти от Република Кипър

27.11.2018

Kiriaki-Makri.rar

Андрей Шалев ОНС Доктор

Методика на психофизическата подготовка на ученици за оцеляване в кризисни ситуации чрез занимания със спорт

09.10.2018

Shalev.rar

Даниела Симеонова ОНС Доктор

Изследване на физическата годност на служители от МВР за изпълнение на учебно-бойни задачи

09.10.2018

D.Simeonova.rar

Ермек Насиев ОНС Доктор

Изспользование технических действий национальной борьбы казах куреси в борьбе дзюдо

02.10.2018

Ermek_Nasiev.rar

Йозгур Алкая ОНС Доктор

Влиянието на народните танци върху социализацията на студентите в Република Турция

03.10.2018

Yozgur_Alkaya.rar

Невенка Пановска ОНС Доктор

Специализирана SPA & Wellness система в естетичната дерматология при луксозния туризъм

25.09.2018

N.Panovska.rar

Димитър Загорски ОНС Доктор

Изследване на морфологичните, биомеханичните и техническите фактори за травматизъм при състезатели по карате

26.09.2018

Zagorski.rar

Гюрка Ганчева Професор

03.10.2018

G.Gancheva.rar

Георгия Папайоану ОНС Доктор

Изследване на възможностите за рекреационен туризъм и спорт при хора с увреждания в регион Атика-Гърция

26.09.018

G.Papayoanu.rar

Лаброс Рукас ОНС Доктор

Оптимизиране на контрола на тренировъчния процес при бягане на средни разстояния за юноши и девойки (15-18 години) от Република Гърция

25.09.2018

L.Rukas.rar

Боряна Игова Доцент

10.10.2018

B.Igova.rar

Ина Владова Доцент

04.10.2018

Ina Vladova.rar

Димитър Трендафилов ОНС Доктор

Състояние и тенденции в развитието на интегралните технически параметри при стила бруст – жени в световния елит

19.09.2018

D.Trendafilov.rar

Диана Александрова ОНС Доктор

Оптимизиране на статичното мускулно усилие в тренировката за сила

12.09.2018

Diana Aleksandrova.rar

Любомир Борисов Доцент

01.10.2018

L.Borisov.rar

Динара Жунисбек ОНС Доктор

Особености на влиянието на хандбала и подвижните игри на физическата подготовка на студентите

18.09.2018

D.Junisbek.rar

Весела Славова Доцент

02.10.2018

V.Slavova.rar

Стефка Джобова Доцент

20.09.2018

St.Jobova.rar

Кристин Григорова Доцент

18.09.2018

Grigorova.rar

Сабит Абилдабеков ОНС Доктор

Регионални аспекти на физическото развитие на казахстанските ученици с отчет на морфометрическите показатели

03.07.2018

abildabekov.rar

Микел Ценай ОНС Доктор

Оптимизиране на техническата подготовка на 10-12 годишните млади футболисти, основен критерий за подбор и начално обучение по футбол

03.07.2018

M.Cenay.rar

Максат Иргебаев ОНС Доктор Оптимизация на натоварването на туристи при провеждане на планински походи от различна категория на трудност

04.07.2018

Irgebaev.rar

Мустафа Ялваржълъ ОНС Доктор

Работоспособност и психични състояния при хора, занимаващи се с физическо възпитание и спорт за аутисти в Р. Турция

19.06.2018

Mustafa.rar

Татяна Христакиева ОНС Доктор

Влияние на интерактивни техники върху обучението по английски език при студенти от НСА „Васил Левски"

20.06.2018

Tatiana.rar

Ива Димова ОНС Доктор

Структура и съдържание на годишната подготовка при състезателки с различна квалификация в гладкото бягане на 400 метра

20.06.2018

I.Dimova.rar

 

Таркан Хавадар ОНС Доктор

Влияние на системната физическа активност и спортни мероприятия върху нивата на гняв и агресия при младежи и девойки, склонни към агресия

19.06.2018

 

Havadar.rar

 

Крум Ловков ОНС Доктор

Методика за подготовка на 15-16 годишни футболисти

07.06.2018

K.Lovkov.rar

Небойша Йотов ОНС Доктор

Методология на спортно-рекреационните и анимационни дейности при 30-40 годишни жени

07.06.2018

N.Yotov.rar

Иван Бирников ОНС Доктор

Изследване на скоростно-силови възможности при скиори бегачи в спринтовите дисциплини

06.06.2018

I.Birnikov.rar

Дияна Заберска ОНС Доктор

Модели за овладяване на агресивното поведение в спорта

06.06.2018

D.Zaberska.rar

Галина Ванлян ОНС Доктор

Синдромът „Женска спортна триада” – разпространение сред спортуващи жени в България

05.06.2018

G.Vanlyan.rar

Стефан Колимечков ОНС Доктор

Оценка на хранителния режим и физическото развитие при деца от предучилищна и начална училищна възраст, занимаващи се със спортна гимнастика

30.05.2018

Kolimechkov.rar

Мариа Попова ОНС Доктор

Развитие на модела на двойна кариера при спортисти

29.05.2018

M.Popova.rar

 

Владимир Милетич ОНС Доктор Методика на обучение по алпинизъм

09.05.2018

V.Miletich.rar

 

Румяна Карапетрова
Христо Стоянов
Доцент

25.04.2018

Karapetrova_Stoyanov.rar

Даниела Алексиева ОНС Доктор

Динамика на някои физиологични параметри от комплексно функционално изследване за оптимизиране на тренировъчната работа при плувци

27.03.2018

D.Aleksieva.rar

Мирела Христова ОНС Доктор

Морфологични характеристики и функционални възможности при ученици с увреден слух

28.03.2018

M.Hristova.rar

Дуран Арслан ОНС Доктор

Изследване на ефекта от въздействието на АФА по плуване при хора с ампутации

14.03.2018

D.Arslan.rar

Любо Петров Доцент

2.04.2018

L.Petrov.rar

Павел Йорднов Доцент

27.03.2018

Pavel Iordanov.rar

Христо Андонов Доцент

27.03.2018

Hristo Andonov.rar

Александър Алексковски ОНС Доктор

Оптимизиране и ефективност на прецизността в методиката на обучение при 12-14 годишни тенисисти

23.02.2018

A.Alekskovski.rar

Бистра Димитрова ДН

Синхронно плуване – иновация в управлението на педагогическия процес

7.02.2018

B.Dimitrova.rar

Елка Гълева ОНС Доктор

Методи за развитие на аеробния капацитет при елитни скиори бегачи

31.01.2018

E.Galeva.rar

Костадин Каналев ОНС Доктор

Комплекс от промени в организма при активна физическа дейност и хиподинамия

6.02.2018

K.Kanalev.rar

Панайотис Цимплис ОНС Доктор

Кинезитерапия при хронична лумбосакрална болка вследствие мускулна дисфункция

31.01.2018

P.Cimplis.rar

Сашо Чанев ОНС Доктор

Възрастови особености в развитието на специфичната работоспособност на подрастващи хандбалисти

30.01.2018

S.Chanev.rar

Цвета Трайкова ОНС Доктор

Състояние на физическото развитие и двигателните способности на деца в подготвителна група за училище (5-7 годишни)

30.01.2018

Tsveta Trajkova.rar

Гергана Ангелова-Попова ОНС Доктор

Кинезитерапия при фрактури на дисталния радиус

23.01.2018

Angelova-Popova

Пламен Нягин
Христо Стоянов

Доцент

16.01.2018

Nyagin_Stoyanov.rar

 

 
 
Facebook Twitter Share