НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10820213 Картинка 7523501 Картинка 6139848 Картинка 11688769 Картинка 3987097 Картинка 2976826 Картинка 5179032 Картинка 3499956 Картинка 1414910 Картинка 10555509
Антропометрия -Анализ на телесния състав

  • по метода на биоелектричния импеданс с апарат In Body 230. Основава се на принципа на биоелектричния импеданс (протичането на лек ток през организма на човека), на базата на коефициента на съпротивление на отделните компоненти на телесния състав се определя и процентното им съотношение. Степента на съвпадениие между DEXA метод и биоелектричен метод измерен със In Body 230 e r=0.98, p<0.01 цитирано по Karelis &Leheudre, 2013г.

  • чрез калиперметрия. Количеството на подкожната мастна тъкан и активната телесна маса се определя чрез регресионни уравнения, като различните методики измерват дебелината на различен брой кожни гънки. В ЦНПДС се прилагат три методики на калиперметрия: методика за определяне на мастната тъкан чрез две кожни гънки (използвана за деца и подрастващи спортисти); методика за определяне на мастната тъкан с три кожни гънки (използвана за неспортуващи лица); Методика за определяне на мастната тъкан с 11 кожни гънки.
 
 
Facebook Twitter Share