НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6429119 Картинка 6680457 Картинка 6947924 Картинка 829833 Картинка 5947779 Картинка 5995125 Картинка 11836531 Картинка 454860 Картинка 7577466 Картинка 7150625
Архив 2020

Име

Кандидат за

Тема на дисертацията
(за ОНС Доктор и ДН)

Защита (заседание на научното жури) на

Файл с документите

Каролина Грозданова ОНС Доктор Влияние на скоростно-силовите качества върху технико-тактическото майсторство при жени по свободна борба

06.12.2020

K_Grozdanova.rar
Бистра Димитрова  Професор   10.11.2020   Bistra_Dimitrova.rar
Михаил Михайлов

ДН

Комплексна система за контрол и оценка на специфичната работоспособност в скалното катерене

16.09.2020

 

M.Mihailov.rar

Петър Стойчев ОНС Доктор Изследване спецификата на тренировъчното натоварване и състезателната дейност в подготовката по плуване на дълги дистанции

17.09.2020

 

P.Stoychev.rar

Михаил Качаунов ОНС Доктор Комплексна оценка на анаеробната работоспособност при 13-18 годишни плувци

17.09.2020

 

M.Kachaunov.rar

Уляна Бержарова ОНС Доктор Оценка и лечение на компресия на n.femoralis  с проложна кинезиология

25.08.2020

 

Berjarova.rar

Яни Шивачев ОНС Доктор Вторична превенция на мекотъканните увреждания в областта на коляното при спортисти

08.09.2020

 

Shivachev.rar

Любов-Милени Петрова ОНС Доктор Кинезитерапевтична програма за овладяване на синдром на хронична умора

28.07.2020

 

L.Petrova.rar

Николина Димитрова ДН Биомеханична структура на спортно-техническото майсторство в джудо

02.06.2020

 

N.Dimitrova.rar

Ганчо Проданов ОНС Доктор Изследване върху очакванията за треньорска ефективност и специфични източници на увереност при треньори по футбол

28.05.2020

 

Gancho Prodanov.rar

Веселина Таскова ОНС Доктор Проучване  на кинезитерапевтичното въздействие върху хроничната нестабилност в глезенна става при каратисти

19.05.2020

 

B.Taskova.rar

Мария Гатева Доцент

26.05.2020

 

M.Gateva.rar

Албена Димитрова Доцент

19.05.2020

 

A.Dimitrova.rar

Албена Александрова Професор

28.05.2020

 

A.Aleksandrova.rar

Гергана Ненова ДН

Кинезитерапия при тазобедрена артропластика с индивидуално бедрено стебло

27.05.2020

 

Gergana Nenova.rar

Несрин Шюкри ОНС Доктор Проучване върху приложението на комбинирана кинезитерапевтична методика при деца в кърмаческа възраст с нарушения в невромоторното развитие

29.05.2020

 

N.Shukri.rar

Венислав Наумов ОНС Доктор Методика за развиване на взривната сила по принципа на кондиционно потенциране

26.05.2020

  Naumov.rar

Станислав Алачев ОНС Доктор Ефектът от обучението по Физическо възпитание и спорт върху двигателно-познавателните способности на ученици от гимназиалния етап на средната образователна степен

20.05.2020

 

S.Alachev.rar

Васил Цветков ОНС Доктор Изследване на модели за развитие на скоростната издръжливост при 15-16 годишни футболисти

19.05.2020

 

V.Tsvetkov.rar

Албена Александрова Професор

23.04.2020

 

A.Aleksandrova.rar

Лейла Димитрова Доцент

28.04.2020

 

L.Dimitrova.rar

Мария Гатева Доцент

14.04.2020

 

M.Gateva.rar

Румяна Ташева Професор

09.04.2020

 

Tasheva.rar

Албена Димитрова

Доцент

07.04.2020

 

A.Dimitrova.rar

Гергана Ненова ДН Кинезитерапия при тазобедрена артропластика с индивидуално бедрено стебло

07.04.2020

 

Nenova.rar

Несрин Шюкри ОНС Доктор Проучване върху приложението на комбинирана кинезитерапевтична методика при деца в кърмаческа възраст с нарушения в невромоторното развитие

24.03.2020

 

Nesrin Shukri.rar

Веселина Таскова ОНС Доктор Проучване  на кинезитерапевтичното въздействие върху хроничната нестабилност в глезенна става при каратисти

17.03.2020

 

V.Taskova.rar

Християна Гутева ОНС Доктор Усъвършенстване на координационните способности на футболисти с различна квалификация

25.02.2020

 

H.Guteva.rar

Дянко Ванев ОНС Доктор Изследване и корекция на рефлекторни дисфункции с приложна кинезиология

26.02.2020

 

D.Vanev.rar

Силвия Синигерова ОНС Доктор Оптимизиране на подбора при 9-12 годишни таекуондисти

19.02.2020

 

Silvia Sinigerova

Милена Здравчева ОНС Доктор Социално-психологически и физиологични фактори при обучението на студенти в курсовете по Снежни спортове

07.01.2020

 

M.Zdravcheva.rar

 
 
Facebook Twitter Share