НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10706775 Картинка 4268874 Картинка 5353884 Картинка 11616358 Картинка 5834484 Картинка 11104606 Картинка 11956831 Картинка 215281 Картинка 1095829 Картинка 9909810
Правила за допълнително материално стимулиране

 
ПРАВИЛА 
за допълнително материално стимулиране (ДМС) на научноизследователската и публикационна дейност в Национална спортна академия „Васил Левски“

1. Настоящите правила регламентират основните положения в организацията, управлението и финансирането на  Допълнителното материално стимулиране (ДМС) в Национална спортна академия „Васил Левски“ в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование (ЗВО), Закона за развитие на академичния състав в Р България (ЗРАСРБ), Закона за насърчаване на научните изследвания (ЗННИ), Правилника за устройството и дейността на НСА „Васил Левски“, Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност, Правилник за развитие на академичния състав в НСА, в съответствие с Националната стратегия за научни изследвания, както и Стратегията за развитие на научната дейност в НСА „Васил Левски“.
2. ДМС се предоставя за стимулиране на научната и проектна дейност, организирана по настоящите вътрешни правила и по ред определен от НСА „Васил Левски“ (НСА), с цел да създаде условия за признаване и отличаване на академичните постижения над праговото равнище (100 точки) за изпълнение на академичните задължения на научноизследователския и преподавателски състав на годишна основа за (календарна година/ от 30 ноември на предходната до 30 ноември на настоящата година). 
3. Средствата за ДМС са част от средствата, предоставяни на НСА от МОН по Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност.
4. Средствата за ДМС се разпределят ежегодно. Общата сума, предназначена за ДМС, се решава на годишна основа с решение на Академичния съвет, по предложение на заместник-ректора за научна и международна дейност. 
5. Критериите за заявяване на принос за научноизследователска и публикационна дейност са разработени в Приложение 1. Те могат да се допълват и изменят с решение на Академичния съвет по предложение на заместник-ректора за научна и международна дейност.
6. Сумата, с която се стимулират научноизследователските дейности, се изчислява по точкова система, обхващаща всички доказани постижения за периода от 30 ноември на предходната до 30 ноември на настоящата година (изминалата календарна година). Общият брой на точките се сумира по представени Критерии за принос към научноизследователската и публикационна дейност в НСА „Васил Левски“. Сумата за разпределение на ДМС между кандидатите, подали заявления се определя по формула:
 х = A/N, където 
х е паричната стойност на една точка по критериите в Приложение 1, А е сумата за ДМС, гласувана за съответната годишна процедура по тези правила, N е сумата от всички точки за съответната годишна процедура по тези правила.
7. Определените за годината средства се разпределят по процедурен ред, който обхваща:
- Обявяване на процедура на интернет страницата на НСА до края на месец октомври;
- Попълване на заявления за кандидатстване (по образец) и окомплектоване с доказателствени документи от членове на академичния състав на НСА, които желаят приносът им да бъде оценен и допълнително материално стимулиран по реда на тези правила;
- Подаване и регистриране на заявленията в срок до края на месец ноември в ЦРАС при НСА „Васил Левски“;

8. Експертният съвет по научна и международна дейност при НСА „Васил Левски“, разглежда постъпилите заявления, допуска, оценява и съставя списък на заявителите, които ще получат ДМС за съответната година;
9. Списъкът се одобрява от Ректора и ДМС се изплаща по заповед на Ректора;
10. Информация с входящите номера на заявленията и получения брой точки, се публикува на интернет страницата на НСА в срок до 10 (десет) работни дни от одобряването му от Ректора. 

Настоящите правила са приети с Решение от 27.10.2021 г. по Протокол № 14 на Академичен съвет на Национална спортна академия „Васил Левски“ и влизат в сила от 01.11.2021 г.

 
 
Facebook Twitter Share