НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4457560 Картинка 1882703 Картинка 12181634 Картинка 3846514 Картинка 1001612 Картинка 5931243 Картинка 3076468 Картинка 9545819 Картинка 6756729 Картинка 10123647
Архив 2021

 

 

Име

Кандидат за

Тема на дисертацията
(за ОНС Доктор и ДН)

Защита (заседание на научното жури) на

Файл с документите

Емил Стоименов ОНС Доктор  Вариативност в техниката на гимнастически упражнения на земна гимнастика и усъвършенстване на методиката на обучение   21.12.2021  E_Stoimenov_PhD.zip
 Денка Маринова Доцент    05.10.2021   Denka_Marinova.rar
 Диимтър Дяков  ОНС Доктор Оптимизиране на развитието на координационните способности и двигателните качества при студенти от висшите училища при занимания с различни видове спорт  29.09.2021  Dimitar_Dyakov.rar
 Валентин Вълчев Доцент    23.09.2021 Valentin_Valchev.rar 
 Григор Гутев  Доцент    21.09.2021  Grigor_Gutev.rar
 Боян Дойчев  Доцент    23.09.2021  Boyan_Doichev.rar
 Лилия Дончева  Доцент    16.09.2021  Liliya_Doncheva.rar
 Милен Чалъков  Доцент   16.09.2021  Milen_Chalakov.rar
Величка Александрова  Доцент    15.09.2021  V.Aleksandrova
Владимир Бахъров  ОНС Доктор Специализирана методика за подготовка на 10-11 годишни футболисти  28.09.2021  Vladimir_Bahurov.rar
 Богомил Ангелов  ОНС Доктор Закономерности и тенденции в многогодишната подготовка на плувци от световния елит  16.09.2021  B.Angelov.rar
 Жасмина Уикман  ОНС Доктор Проучване върху възможностите за въздействие на кинезитерапията при болни с транскатетърна аортна клапна имплантация   08.09.2021  ZHASMINA_WICHMANN.rar
 Валентин Панайотов  Професор    17.09.2021  V_Panayotov.rar
 Муаммер Айдън  ОНС Доктор Терапевтичното въздействие на спорта за намаляване на негативните ефекти при общества, намиращи се в следвоенен период  13.07.2021   Myammer_Aydin.rar
 Камен Бинбелов  ОНС Доктор Значими международни футболни двубои на „Славия“ в контекста на външнополитическата обстановка (1913-1944)  07.07.2021  Kamen_Binbelov.rar
 Йорданис Гианаку  ОНС Доктор Морфофункционални особености и двигателни възможности на гръцки хандбалистки (девойки и жени) в зависимост от възрастта, квалификацията и игровия пост  15.06.2021  Iordanis_Giannaku.rar
 Явор Аспарухов  ОНС Доктор  Развиване на скоростно-силовите способности при млади баскетболисти  16.06.2021  Yavor_Asparuhov.rar
 Ровена Елмази  ОНС Доктор Управление на системата за подбор и контрол на спортната подготовка на 10-12 годишни баскетболисти в Албания 23.06.2021   Rovena_Elmazi.rar
 Теодора Георгиева  ОНС Доктор  Физически натоварвания и заболяемост от грип и остри респираторни заболявания  14.04.2021  Teodora_Georgieva.rar
 Марина Петрова  Доцент 14.04.2021   Marina_Petrova.rar
 Борислав Чонгов  ОНС Доктор Кинезитерапия по метода на schroth при идиопатична сколиоза 23.03.2021   Borislav_Chongov.rar
 Здравко Куртев  ОНС Доктор Изследване техниката на изпълнение на базови упражнения на кон с гривни и усъвършенстване методиката на обучението им  17.03.2021 Zdravko_Kurtev.rar
 Милена Търничкова  ОНС Доктор Динамика и развитие на специалната физическа подготовка в спортната аеробика  16.03.2021  Milena_Turnichkova.rar
 Красимир Ранков Доцент   17.03.2021   Krasimir_Rankov.rar
 Бояна Коцева ОНС Доктор   Анализ на условията за развитие на алпийски ски за хора с увреждания в Република България  23.02.2021  Boyana_Kotseva.rar
 Таня Шейтанова ОНС Доктор  Анализ на стероидния профил на спортуващи и неспортуващи българи   24.02.2021  Tanya_Sheitanova.rar
 Мария Захаринова  ОНС Доктор Съответствие между индивидуалния хронотип на спортистите и тренировъчния им график  24.02.2021  Maria_Zaharinova.rar
 Велина Кръстева  ОНС Доктор Лечение на вторичен лимфен оток чрез многопластови превръзки  24.02.2021  Velina_Krasteva.rar
 Христо Павлов  ОНС Доктор Подобряване на координационните способности при глухи борци  19.01.2021  Hristo_Pavlov.zip
 Румен Станишев  ОНС Доктор Повишаване качеството на учебно-тренировъчния процес в спортните училища  12.01.2021  Rumen_Stanishev.rar
 Момчил Милев  ОНС Доктор Функционален културизъм и влиянието му върху телесния състав и развитието на двигателните качества  
12.01.2021

 Momchil_Milev.rar

 

 
 
Facebook Twitter Share