НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10567500 Картинка 1103540 Картинка 8483149 Картинка 6830248 Картинка 3797816 Картинка 10543093 Картинка 9187410 Картинка 10393759 Картинка 5519926 Картинка 10092126
История

ЗАРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛЕДДИПЛОМНОТО ОБУЧЕНИЕ

В НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

Необходимостта от следдипломно обучение на спортните специалисти се заражда в края на 50-те и началото на 60-те години на миналия век. Предпоставка за интензивното му развитие е създаването на единна национална стратегия за физическата култура, която изисква усъвършенствана система за подготовка на спортно-педагогически кадри, изградена на научни основи. С цел да се централизират научните ресурси през 1972 г. се създава ЕЦНПФКС с председател проф. Иван Стайков. През същата година във ВИФ „Г. Димитров“ се създава и „Отделение за следдипломна квалификация“, което е на подчинение на зам.-ректора по СДК – проф. Васил Цонков. Към него има съвет, оформят се три форми на следдипломна квалификация – опреснителни курсове, курсове за усъвършенстване и курсове за повишаване на квалификацията на преподаватели. Реално обаче следдипломната квалификация във ВИФ стартира още през юни 1970 г., като първите курсове са проведени по линия на Комитета за наука, технически прогрес и висше образование.

От 1980 г. следдипломното обучение се провежда от „Отделение за повишаване квалификацията на кадрите“, което е на подчинение на зам.-ректора по ПКК доц. Константин Наков, а началник е Методий Политов. Направлението за ПКК практически е със статут на базово учебно заведение за квалификация и преквалификация на кадри с висше образование. В Отделението се създават учебни структурни звена. Така започват образователна дейност Висшта школа по футбол, Висшата школа за спортни мениджъри и др.

Промените в България след 1989 г. се отразиха върху следдипломното обучение в НСА, което губи част от позициите си. Съобразно новите условия на 18.09.1992 г. Академичният съвет взема решение за създаване на Център за следдипломна квалификация (ЦСДК) с ръководител проф. Димитър Кайков. Към Центъра е утвърден Учебно-научен съвет, който обсъжда и приема учебни планове и програми, помагала, теми на научни разработки и др. Дейността се администрира от двама инспектори – Анка Христова и Анелия Еленкова, привлечени са хонорувани външни преподаватели.

През 2009 г. ръководител на ЦСДК става проф. Бисер Цолов. Поставя се като приоритет разработването на нови учебни планове и програми за специализациите и курсовете, съобразени със съвременните образователни изисквания. Повишава се качеството на обучение, разширява се обхватът му и се развиват активно научни инициативи. През 2015 г. е приет нов Правилник на ЦСДК. Всичко това съдейства периодът до днес да бъде много успешен от образователна и научна гледна точка, въпреки че Центърът извършва дейността си в условията на висока конкурентна среда, динамични промени в правно-нормативната уредба и Ковид пандемия.

Днес Центърът за следдипломна квалификация предлага различни видове и форми на обучение в областта на физическото възпитание, спорта, кинезитерапията и на свързаните с тях дейности. По този начин както студентите и завършилите Спортната академия, така и лица с друго образование могат да придобият нова професионална квалификация и правоспособност, които разширяват възможностите им за трудова реализация. 
 
Facebook Twitter Share