НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7096233 Картинка 2088947 Картинка 3933270 Картинка 964801 Картинка 287929 Картинка 11084709 Картинка 4650485 Картинка 2233153 Картинка 9433870 Картинка 1923501Процедура за ДМС 2023

С решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски“ по Протокол № 26 от 10.05.2023 г. се открива процедура за допълнително материално стимулиране (ДМС) на научната и публикационна дейност за периода месец ноември 2022 г. – месец ноември 2023 г.

Заявлението за допълнително материално стимулиране на научната дейност за периода от ноември 2022 г. до ноември 2023 г. се изпраща по електронен път, като се попълва онлайн формуляр, който трябва да се разпечата и да се изведе в деловодството на НСА „Васил Левски“ (каб. 111).

Подаването на данни за научната и публикационна дейност е задължително за всички преподаватели.

За да подадете заявление за ДМС, преминете през следните стъпки:

1. Копирайте линка:

https://forms.gle/kxB6zabx2J31WGKo8

Поставете го в адрес лентата на интернет браузъра и натиснете клавиш “Enter”.

2. Попълнете формуляра и го изпратете.

Забележка: Достъпът до формуляра е само през Вашия служебен профил - …@nsa.bg. Видео материал за това как да влезете в профила си, можете да гледате на адрес: https://youtu.be/rX-LC5XnOG8

3. На Вашия служебен имейл ще получите попълнения формуляр. Можете да го редактирате и да го изпратите отново.

4. Окончателният вариант на заявлението трябва да се разпечата, да се подпише и да се изведе в деловодството на НСА (каб. 111). Можете да запишете формуляра в .PDF формат. Краен срок за подаване на заявленията - 15.11.2023 г., 16:00 ч.

Видео материал за това как се подава заявление за ДМС можете да гледате на адрес:

https://youtu.be/SUgjBBmzyb8

Показателите за ДМС са:

1. Публикувана монография (пълна библиографска справка) - 100/n точки

2. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд (пълна библиографска справка) - 40 точки

3. Публикувана книга (пълна библиографска справка) - 20/n точки

4. Публикации в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (видими в Scopus или Web of Science - пълна библиографска справка и приложен линк към статията в Scopus или Web of Science) - 100/n точки

5. Публикации в научни издания, реферирани и индексирани издания в други бази данни с научна информация (ERIHPLUS, EBSCO, EBSCO-SPORTDiscus, PubMed, DOAJ, eLibrary - пълна библиографска справка) 40/n - точки

6. Публикации в нереферирани издания с научно рецензиране, включени в списъка на НАЦИД - В СТРАНАТА (пълна библиографска справка) - 5/n точки

7. Публикации в нереферирани издания с научно рецензиране В ЧУЖБИНА (пълна библиографска справка) - 5/n точки

8. Публикувана студия (пълна библиографска справка) - 40/n точки

9. Публикувана глава от колективна монография (пълна библиографска справка) - 20 точки

10. Изнесен доклад на научен форум в чужбина (автори, име на доклада, име на научния форум, дата и място на провеждане) - 10/n точки

11. Изнесен доклад на научен форум в страната (автори, име на доклада, име на научния форум, дата и място на провеждане) - 5/n точки

12. Изнесен ПЛЕНАРЕН доклад на международен научен форум (име на доклада, име на научния форум, дата и място на провеждане) - 15 точки

13. Цитирания в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (видими в Scopus или Web of Science - пълна библиографска справка на цитираната статия и пълна библиографска справка на цитирането, носещо ползи на НСА „Васил Левски“. Приложете линк към статията в Scopus или Web of Science) - 20 точки

14. Цитирания в реферирани и индексирани издания, отразени в други бази данни с научна информация (ERIHPLUS, EBSCO, EBSCO-SPORTDiscus, PubMed, DOAJ, eLibrary - пълна библиографска справка) - 10 точки

15. Цитирания в монографии (пълна библиографска справка на цитираната статия и пълна библиографска справка на цитирането) - 5 точки

16. Цитирания в нереферирани издания с научно рецензиране (пълна библиографска справка на цитираната статия и пълна библиографска справка на цитирането) - 1 точка

17. Ръководство на успешно защитил докторант (име на докторанта, докторска програма, дата на публичната защита) - 40 точки

18. Ръководство на докторант (отчита се на етап докторантски минимум или вътрешна защита - име на докторанта, докторска програма, дата на изпита или вътрешната защита) - 20 точки

19. Ръководство на успешно защитил дипломант (име на дипломанта, специалност, дата на защита) - 10 точки

20. Участие в международен научен или образователен проект (наименование на проекта, период на проекта, позиция по проекта) - 20 точки

21. Участие в национален научен или образователен проект (наименование на проекта, период на проекта, позиция по проекта) - 15 точки

22. Участие в институционален научен проект, финансиран целево със средства от държавния бюджет (наименование на проекта, период на проекта, позиция по проекта) - 10 точки

23. Ръководство на международен научен или образователен проект (наименование на проекта, период на проекта, позиция по проекта) - 40 точки

24. Ръководство на национален научен или образователен проект (наименование на проекта, период на проекта, позиция по проекта) - 30 точки

25. Ръководство на институционален научен проект, финансиран целево със средства от държавния бюджет (наименование на проекта, период на проекта, позиция по проекта) - 20 точки

26. Участие в организирането и провеждането на научни форуми на международно ниво (име на форума, дата и място на провеждане) - 20 точки

27. Регистриран полезен модел - 30 точки

28. Регистриран патент в страната - 40 точки

29. Регистриран международен патент - 50 точки

30. Публикуван учебник (пълна библиографска справка) - 80/n точки

31. Публикувано учебно пособие (пълна библиографска справка) - 40/n точки

32. Защитена дисертация за ОНС "Доктор" (тема на дисертацията, дата на защитата) - 50 точки

33. Защитена дисертация за НС "доктор на науките" (тема на дисертацията, дата на защитата) - 100 точки

34. Участие в редколегии на научни списания, индексирани в Scopus или Web of Science - 30 точки

35. Участие в редколегии на научни списания в други бази данни (ERIHPLUS, EBSCO, EBSCO-SPORTDiscus, PubMed, DOAJ, eLibrary) - 20 точки

36. Участие в редколегии на други научни списания - 10 точки

 
 
Facebook Twitter Share