НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11801205 Картинка 9931500 Картинка 11405803 Картинка 5440399 Картинка 12230049 Картинка 3918090 Картинка 2581926 Картинка 8507681 Картинка 4035953 Картинка 10395847

Научно-изследователска дейност


Journal of applied sport sciences Архив научни проекти Документи за изпълнение на научни проекти Конкурс за проекти, финансирани целево със средства от държавния бюджет през 2023 Критерии за научни проекти Научни конференции Портал за научна и проектна дейност Правила за допълнително материално стимулиране Процедура за ДМС през 2022 Развитие на академичния състав Състав на етичната комисия ЦНПДС

 

 

 
Документи за изтегляне
pdf file
Правила/Регламент за равенството на половете в научните изследвания
pdf file
Rules for gender equality in carrying out research activities
docx file
Стратегия за развитие на науката в НСА (2017-2027 г.)
pdf file
Закон за развитието на академичния състав в република България
rtf file
Правилник за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България
doc file
Правилник за придобиване на научната степен Доктор на науките и заемане на академични длъжности в НСА
doc file
Вътрешни правила за планиране, разпределение и разходване на средства за научна или художественотворческа дейност
doc file
Правилник за научна, проектна и международна дейност
pdf file
НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
docx file
Финансиране на научни проекти - критерии
doc file
Наредба за придобиване на ОНС Доктор
pdf file
Европейска харта на учените
pdf file
Правилник за дейността на комисията за академична етика
pdf file
Етичен кодекс
pdf file
Правилник за устройството и дейността на "Центъра за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост"
docx file
ПРАВИЛА за допълнително материално стимулиране (ДМС) на научноизследователската и публикационна дейност в НСА
pdf file
Резултати по Проекта за допълнително материално стимулиране за 2021
    
 
Facebook Twitter Share