НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10332476 Картинка 7088674 Картинка 5121575 Картинка 3715360 Картинка 5425994 Картинка 11656518 Картинка 141790 Картинка 2307915 Картинка 10757791 Картинка 3088688
Докторанти

Учебен процес Конкурси за докторанти - държавна поръчка Необходими документи за кандидатстване Сведение за аудиторно и допълнително натоварване на преподаватели в ОНС „ДОКТОР“ Конспекти

Център за развитие на академичния състав в НСА (ЦРАС)

Инспектор УД - докторанти 
Евгения Арсенкова
тел. (02) 4014(309)

 


 

Прием и обучение в ОНС "Доктор" - вижте приложената по-долу Наредба за администриране на обучението в образователно-научната степен "Доктор"

 


 

В 14-дневен срок след провеждане на вътрешното обсъждане в

катедрата докторантът представя в Деловодството на НСА „Васил Левски“ (кабинет 111, Ректорат, Студентски град) заявление до ректора на НСА „Васил Левски“ за откриване на процедурата

по публична защита, към което прилага 5 (пет) комплекта, всеки от който да

съдържа следните документи:

 1. заповед за зачисляване (за ОНС „доктор“) – копие;
 2. заповед за отчисляване (за ОНС „доктор“) – копие;
 3. заповед за разширен научен колегиум на катедрата (копие);
 4. докладна записка за решението на научния колегиум за стартиране на процедура за публична защита, придружена с протокол от катедрата за проведено вътрешно обсъждане;
 5. рецензиите вътрешното обсъждане;
 6. списък на публикациите по темата на дисертационния труд – пълно библиографско описание;
 7. публикации (копия);
 8. автобиография (CV);
 9. документ за резултати от изпит по чужд език (само при защита на чужд език);
 10. други документи (по преценка на кандидата)
 11. дисертационен труд – 5 екземпляра;
 12. автореферат (работен вариант) – 5 екземпляра;
 13. документ за липса на плагиатство, издаден от НСА „Васил Левски“.
 14. информационна карта „Сирена“ – на български и английски език (попълват се след второто заседание на научното жури), на хартиен и на електронен носител в Word формат;
 15. дисертация и автореферат в .pdf формат на електронен носител (представят се след второто заседание на научното жури)  

Решение на АС по Протокол № 4 от 25.04.2024 г.)

 
Документи за изтегляне
pdf file
Такси за кандидатстване и обучение за докторанти за учебната 2023/2024
pdf file
Такси за платено обучение за българи и граждани на ЕС и ЕИП за 2023/2024
pdf file
Наредба за придобиване на ОНС Доктор в НСА
docx file
Заявление до ректора за стартиране на процедура за публична защита.
doc file
Индивидуален план за докторанти
docx file
Годишен отчет на докторанта
docx file
Атестиране на докторантите
doc file
Информационна карта - на български
doc file
Информационна карта - на английски
docx file
Правила за утвърждаване и актуализиране на учебна документация в ОНС „Доктор“ в НСА „Васил Левски“
    
 
Facebook Twitter Share