НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9324072 Картинка 8739038 Картинка 6560113 Картинка 2741877 Картинка 9709536 Картинка 9456474 Картинка 7751882 Картинка 469883 Картинка 2786911 Картинка 12168770

Заседания и правомощия

Заседания на Академичния съвет

Академичният съвет заседава редовно веднъж месечно. Той се свиква от ректора. Ректорът може да свика Академичния съвет и на извънредно заседание:
1. по своя преценка;
2. по искане на не по-малко от една четвърт от членовете на съвета.

Членовете на Академичния съвет се уведомяват за заседанието му с писмена покана не по-късно от 7 дни преди насрочената дата. Към поканата се прилагат проект за дневен ред и писмените материали, предвидени за обсъждане.
Заседанието на Академичния съвет е редовно, ако присъстват не по-малко от две трети от списъчния му състав. При определяне на кворума се прилагат правилата за редуциране по чл. 13, ал. 4 от Правилника на НСА. Общият брой на редуцираните лица не може да бъде повече от една седма от членовете на съвета.

Заседанието на Академичния съвет се ръководи от ректора.
Заседанията на Академичния съвет са открити, освен когато законът предвижда или Академичният съвет реши друго.
Академичният съвет приема решения с мнозинство повече от половината от регистрираните като присъстващи по предходния член, доколкото в закон или в този правилник не е предвидено друго.
Решенията се приемат с явно гласуване, доколкото в закон или в този правилник не е предвидено, или съветът не реши друго.
За заседанието на Академичния съвет се води протокол от нарочно назначен протоколист. Протоколът се подписва от председателствалия заседанието и от протоколиста. Протоколът се предоставя на разположение на академичната общност в сайта на Академията в срок от 14 дни след заседанието.

Правомощия на Академичния съвет

Академичният съвет е орган за непосредствено ръководство на учебната, научната и стопанската дейност в Академията.
Академичният съвет упражнява функциите си по предходната алинея, а именно:
1. предлага на Общото събрание проект за Правилник за устройството и дейността на Академията, както и за изменения в него;
2. приема други вътрешни актове на Академията въз основа на закона и на този правилник;
3. предлага на Министерския съвет откриване, преобразуване и закриване на факултети и институти и създава департаменти;
4. дава съгласие за присъединяване или отделяне на структурни звена към или от Академията;
5. приема решения за сдружаване с други висши училища и научни организации;
6. открива, преобразува и закрива обслужващи звена на Академията;
7. по предложение на факултетните съвети създава, преобразува и закрива катедри;
8. открива и закрива специалности, определя формите и степените на обучение и предлага на компетентните държавни органи броя на студентите и докторантите, приемани за обучение;
9. определя условията за преместване на студенти от и в други специалности и форми на обучение, за едновременно обучение по повече от една специалност и за обучение по индивидуален учебен план;
10. по предложение на факултетните съвети утвърждава учебните планове на специалностите;
11. разпределя състава на Общото събрание съгласно чл. 10, ал. 2 по структурни звена и организира избора на негови членове;
12. приема бюджета на университета и осъществява контрол върху неговото изпълнение;
13. провежда образователната и научната политика на Академията;
14. приема и осъществява контрол върху изпълнението на програми относно общите въпроси на организацията и съдържанието на учебната и научно-изследователската работа, подготовката и развитието на научно-преподавателските кадри и материално-техническото осигуряване;
15. определя кадровата политика на Академията;
16. по предложение на ректора приема щатното разписание, длъжностните характеристики и разпределението на бюджета на Академията;
17. по предложение на факултетните съвети обявява конкурси за заемане на научно-преподавателски и научни длъжности;
18. по предложение на факултетните съвети утвърждава гост-професори и гост-доценти;
19. по предложение на факултетните съвети присъжда званието “доктор хонорис кауза”;
20. определя общите критерии за атестиране на научно-преподавателския състав;
21. приема система за управление на качеството на обучението;
22. по предложение на ректора определя броя, избира и освобождава с тайно гласуване заместник-ректори;
23. създава помощни органи за осъществяване на дейностите на Академията и контролира тяхната дейност;
24. дава съгласие за извършване на разпоредителни действия и предоставя недвижими имоти на Академията за безвъзмездно ползване от факултетите;
25. изслушва доклади на Контролния съвет и предприема произтичащите от тях мерки;
26. решава спорове между структурни звена на Академията;
27. осъществява други дейности извън изключителната компетентност на Общото събрание.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share