НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8232095 Картинка 7340292 Картинка 8753147 Картинка 684561 Картинка 7883481 Картинка 4315679 Картинка 3148752 Картинка 702343 Картинка 742061 Картинка 10058701
Заседания и правомощия

Чл. 13. (1) Общото събрание заседава редовно веднъж годишно. То се свиква от председателя. Председателят свиква Общото събрание и на извънредни заседания в следните случаи:

1. по решение на Академичния съвет;

2. по искане на ректора;

3. по искане на не по-малко от една четвърт от неговите членове.

(2) Инициаторите за свикване на извънредно заседание предлагат проект за дневен ред.

(3) Членовете на Общото събрание се уведомяват за заседанието му с писмена покана не по-късно от 7 дни преди насрочената дата. Към поканата се прилага проект за дневен ред. Писмените материали по дневния ред се представят в 7-дневен срок преди насрочената дата - 5 екземпляра в библиотеката на ректората в Студентски град и 2 екземпляра в библиотеката на ул. “Гургулят”. Това не се отнася за отчетния доклад за изтеклия мандат, който се раздава в същия срок на всеки член на Общото събрание.

(4) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако до 30 минути след обявеното начало са регистрирани не по-малко от две трети от списъчния му състав. При определяне на кворума от този състав се изключват лицата, които са в отпуск поради временна неработоспособност, в отпуск поради бременност, раждане или за отглеждане на малко дете, в командировка в чужбина. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от членовете на Общото събрание.

(5) При липса на кворум по предходната алинея заседанието се отлага с един час след изтичането на 30-те минути от първоначално обявения час и се смята за законно, ако присъстват не по-малко от половината му членове. Ако и тогава няма кворум, то се свиква отново по общия ред. Това не се отнася за заседанията на Общото събрание, на които се провеждат избори и се приемат промени в Правилника за устройството и дейността на Академията; за тях се изисква присъствие на квалифицирано мнозинство от две трети по списъчен състав.

(6) Заседанията на Общото събрание са публични. В разискванията по дневния ред имат право да участват само членовете на Общото събрание.

(7) Заседанията на Общото събрание се ръководят от председателя или от зам.-председателя.

Правомощия на Общото събрание

Чл. 16. (1) Общото събрание:
1.      избира председател и заместник-председател;
2.      избира ректор, членове на Академичния съвет, председател и членове на Контролния съвет;
3.      приема и изменя Правилника за устройството и дейността на Академията;
4.      приема програми за развитие на Академията;
5.      приема годишния доклад на ректора за състоянието на Академията;
6.      приема годишния доклад за дейността на Контролния съвет;
7.      решава други въпроси по предложение на:
        а) ректора;
        б) Академичния съвет;
        в) членовете на Общото събрание.

 
Документи за изтегляне
docx file
Решения на общото събрание - 19 декември 2019
docx file
Решения на общото събрание - 17 декември 2020
docx file
Решения на общото събрание - 21 декември 2021
docx file
Решения на общото събрание - 20 декември 2022
docx file
Решения на общото събрание - 19 декември 2023
    
 
Facebook Twitter Share