НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11160731 Картинка 1438082 Картинка 1223314 Картинка 1088908 Картинка 4659280 Картинка 1335412 Картинка 4519114 Картинка 10944821 Картинка 3722765 Картинка 7366629

Информация за чуждестранните студенти на НСА за зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

Ръководството на Национална спортна академия „Васил Левски“ уведомява своите чуждестранни студенти, редовна форма на обучение, че учебните занимания в зимен семестър на учебната 2020/2021 г., ще се провеждат присъствено от 23.09.2020 г., при спазване на актуалните противоепидемични мерки, съгласно Заповед РД 01-489/31.08.2020 г., Заповед РД 01-487/31.08.2020 г. на МЗ и Указания на Ректора на НСА.

Завършилите курс по езикова подготовка в ДЕОИТ следва да подадат заявление за записване в първи курс по избраната специалност, в срок до 15.09.2020 г.,

 към което да прикачат документ за заплатената съответна семестриална такса по банков път :

     

  БАНКОВА СМЕТКА:
       IBAN: BG83 BNBG 9661 3100 1751 01
       BIC: BNBGBGSD
       BANK: BNB

Заявленията (виж приложения файл) да бъдат изпратени на адрес: uchebenotdel@nsa.bg

 

Information about the foreign students of NSA”Vassil Levski” for the winter semester of the academic year 2020/2021.

National Sports Academy "Vassil Levski" notifies its foreign students, regular form of education, that the classes for the winter semester of the academic year 2020/2021 will be held in person from 23.09.2020, in compliance with current anti-epidemic measures , according to Order RD 01-489 / 31.08.2020, Order RD 01-487 / 31.08.2020 of the Ministry of Health and Instructions of the Rector of NSA.

Graduates from the language training course at Department of Education should submit an application for registration in the first year of study in the chosen specialty not later than 15.09.2020 to which they should attach a document for the paid semester fee by bank transfer:

  BANK ACCOUNT:

       IBAN: BG83 BNBG 9661 3100 1751 01
       BIC: BNBGBGSD
       BANK: BNB

Applications (see link below) should be sent to: uchebenotdel@nsa.bg

Документи

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share