НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5333419 Картинка 4124543 Картинка 12223080 Картинка 4842536 Картинка 9128773 Картинка 7665752 Картинка 9066540 Картинка 2079343 Картинка 2408359 Картинка 6115968

29.04.2022 - Изпит за докторантски минимум за докторска програма "Кинезитерапия"

На 17.05.2022 г. от 14.00 часа в заседателната зала на ул. Гургулят, 1 ще се проведе изпит за докторантски минимум за докторантите от докторска програма „Кинезитерапия“ в професионално направление 7.4. Обществено здраве.

Желаещите да се явят подават заявление  в ЦРАС, в срок до 11 май 2022 година, в което упоменават темата на дисертационния труд и научния ръководител.

Необходимо е оценките по задължителните и избираеми модули да бъдат нанесени.

Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА „Васил Левски“ на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,2056


 
??????? ??? Facebook Twitter Share