НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1630819 Картинка 12215168 Картинка 6605277 Картинка 312254 Картинка 9994825 Картинка 11642499 Картинка 11573717 Картинка 4039387 Картинка 4990361 Картинка 11545377

Проф. Бисер Цолов, ДН

Факултет "Спорт"
Катедра Мениджмънт и история на спорта
Сектор Мениджмънт на спорта
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(288,235)
Мобилен тел: 0896-77-66-12
E-mail: bissertz@abv.bg

Образование и кариера

1996 до сега. Национална спортна академия “В. Левски”, Ръководител на катедра „Мениджмънт на спорта” и на Центъра за следдипломна квалификация - Доцент (2003 г.), Професор (2011).

1994-1996. Национален всекидневник “Спорт”, журналист

1998-1999. УНСС – София, “Управление на външно икономическата дейност на фирмата” (професионална квалификация)

1990-1994, 2008. Национална спортна академия “В. Левски”, Доктор (1994 г.) , Доктор на педагогическите науки (2008)

1985-1989. Национална спортна академия “В. Левски (ВИФ “Г. Димитров”) - “Треньор по футбол”, “Учител по физическо възпитание”, “Сътрудник-коресподент по спортна журналистика”.

Професионални изяви

Ръководител на Центъра за следдипломнна квалификация към НСА „В. Левски” и на катедра „Мениджмънт на спорта”.

Ръководител на програмния съвет в ОКС “Бакалавър” и в ОКС “Магистър” и автор (съавтор) на програмите по „Спортен мениджмънт”, вкл. и в ЦСДК.

Ръководител и участник в редица учебно-научни, изследователски и приложни проекти, и научен ръководител на магистри и докторанти.

Гост-лектор в семинари, организирани от МФВС, Международния съвет за военен спорт (CISM), СК “Триадица”, Комисията за децата, младежта, спорта и туризма при СОС и от други висши училища.

Член на маркетинговата комисия в БОК в предходния управленски мандат на Комитета.

Анализатор в ПФК ЦСКА АД от март 2007 г. до юли 2008 г., като в този период представителният отбор завоюва 31-та си републиканска титла, една от най-убедителните в историята на клуба.

Автор на уникална компютъризирана методика (софтуер) за спортно разузнаване във футбола.


Научни интереси

Научни интереси в областта на:

- Спортния мениджмънт и маркетинг.

- Трансферната политика в спорта.

- Връзките с обществеността и рекламата.

- Обучението на спортно-педагогическите кадри.

- Учебния процес по физическо възпитание в българското училише.

- Ноу-хау в методиката на подготовката, тактиката и спортното разузнаване във футбола.


Публикации, учебници, ръководства

Автор на 2 дисертации, книги, учебни помагала и множество научни статии, някои от които представени на международни научни конференции.

1. Цолов, Б. Интензификация на обучението в техниката при подрастващи футболисти (8-10г.) върху основата на игровия метод. Дисертация „доктор”, 1993.

2. Цолов Б. Управление на подбора и началното обучение по футбол. ИПБ на НСА, С.,1998.

3. Цолов Б. Икономически отношения в спорта. “БОЛИД-ИНС”,С., 2001.

4. Цолов, Б. Рекламата в спорта. “ВОТОМАМИ”, С., 2002.

5. Цолов, Б. Теоретико-приложни и образователни основи на маркетинга в спорта. Дисертация “доктор на педагогическите науки”, 2008.

6. Цолов, Б. Основи на маркетинга в спорта. „БОЛИД-ИНС”, С., 2008.

7. Цолов, Б. Мениджмънт на спорта (лекционен курс за студентите в НСА “В. Левски”). „БОЛИД-ИНС”, С., 2009.

8. Цолов, Б. Финансиране на спорта (теоретико-приложни аспекти). “ЕС Принт ООД”, 2010.

9. Цолов Б., Й. Иванов. Управление на учебно-тренировъчния процес по футбол във ВУЗ. “Информа Интелект”, 1998.

10. Червеняков М., Б. Цолов. Тактика за добрия футбол. Книга 1. Пресирай – отнемай топката! “Спокон”, С.,1999.

11. Червеняков М., Б. Цолов. Тактика за добрия футбол. Книга 2. Подсигурявай – съдействай за отнемането на топката! “Спокон”, С., 2000.

12. Червеняков М., Б. Цолов. Тактика за добрия футбол. Книга 3. Покривай – подготвяй отнемането на топката! “Спокон”, С., 2001.

13. Цветков Цв., Б. Цолов. Ръководство за семинарни упражнения по управление на спорта. “БИНС”, С., 2002.

14. Цветков, Цв., Б. Цолов (съставители). Сборник нормативни документи в системата на физическо възпитание и спорт в Република България. „Авангард”, С., 2005.

15. Цолов, Б и кол. Учебна документация на програма „Спортен мениджмънт”, ОКС „Бакалавър” - като първа специалност и като нова специалност, 2007.

16. Цолов, Б. и кол. Учебна документация на дългосрочна специализация по „Спортен мениджмънт” в ЦСДК – професионална квалификация „Спортен мениджър”, 2009.

НАУЧНИ СТАТИИ

17. Цолов Б. Организационни и методични основи на началния подбор по футбол в България. –“Спорт и наука”, бр.5-6, 1997.

18. Цолов Б. Фактори, формиращи трансферната цена на елитните футболисти. –“Спорт и наука”, бр. 3, 1998.

19. Цолов Б. Относно социалната значимост на футбола в България. – В: Сб. “Спорт, общество, образование”, т.3, 2000.

20. Цолов Б. Фактори, влияещи върху определянето на възнаграждението на българските треньори. –В: Сб. “Личност, мотивация, спорт”, т. 5, 2000.

21. Цолов Б. Професионално-личностни качества на спортния мениджър. –“Спорт и наука”, бр. 4, 2001.

22. Цолов, Б. Водещи мотиви за професионален избор на работно място от бъдещи спортни мениджъри. -“Спорт и наука”, бр.2, 2002.

23. Цолов, Б. Най-често срещани проблемни ситуации в дейността на мениджъра на спортен клуб. –“Спорт и наука”, бр. 4, 2002.

24. Цолов, Б. Финансовото осигуряване на спорта в България – възможности за подобряване. –“Спорт и наука”, бр.2, 2005.

25. Цолов, Б. Мотиви на потребителите на фитнес услуги и фактори, влияещи върху избора им на фитнес-център. –“Спорт и наука”, бр. 1, 2007.

26. Цолов, Б. Маркетингът в спорта като компонент на спортологичното знание. –“Спорт и наука”, бр. 1, 2007.

27. Цолов, Б. Маркетингът и обучението му в програмите по “Спортен мениджмънт” в НСА “В. Левски” и в някои чуждестранни висши училища. –“Спорт и наука”, бр. 3, 2007.

28. Цолов, Б. SWOT-анализ на СК “Триадица”, предлагащ спортни услуги на учениците. –В: Сб. “Национална сигурност, физическа подготовка, спорт”, 2007.

29. Цолов, Б. Моделът за игра в защита, демонстриран от футболния шампион ЦСКА през сезона 2007/08. –“Спорт и наука”, бр. 4, 2008.

30. Tzolov, B. Tactical content of the goals of football champion CSKA in 2007/08 season. –„Sport & Science”, extraordinary issue 1, 2009.

31. Цолов, Б. Модел на потребителско поведение в спортните услуги. -“Спорт и наука”, извънреден брой 4, І част, международна научна конференция „Актуални проблеми на физическата култура”, 2010.

32. Цолов, Б. Методи за формиране цената на спортните услуги. –„Спорт и наука”, извънреден брой, Част ІІ, V-ти международен научен конгрес “Спорт, стрес, адаптация” 23-25.04.2010, 2010.

33. Цолов, Б. Структура и съдържание на програмите по “Спортен мениджмънт” в НСА “В. Левски”. –“Спорт и наука”, извънреден брой 1, научна конференция „Спорт и здраве”, 2010.

34. Dasheva, D., B. Tzolov. The management of sport in Bulgaria and some problems araunt it. –”Физичка култура”, бр. 1-2 of First Sport and Physical Eduсation Congres of the R. Macedonia, 1997.

35. Tzolov B., Tzv. Tzvetkov. Some problems of football teaching in Bulgarian Higher Educations Schools. –In: „Zbornik radova” of Sixth International Congress in Phisical Education, Sports and Recreations, Nish, Jugoslavia, 1998.

36. Tzolov, В., D. Dashevа. Questionnaire of measuring sources, manifestations and coping strategies in sport mаnagеment. –In: Proceedings “Sport, Stress, Adaptation”, І-st International Scientific Congress, 1999.

37. Ivanov, J., B. Tzolov, V. Borisova. Three major problems before the physical education procces and sport at the Higher Academic establishments in Bulgaria. -In: „Annual of University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, part ІV, Humanitarian and economies sciences, vol. 48, 2005.

38. Tzolov, B., V. Gavrilov. Sports management in the system of sportological knowledge. –In: JURNAL of the University of Chemical Technology and Metallurgy, vol. 44, issue 2, 2009.

39. Ivanov, J., B. Tzolov. Theoretical and educational training as a factor for increasing the sportological necessities of student. - In: „Annual of University Mining and Geology „St. Ivan Rilski”, Part ІV, vol. 52, 2009.

40. Tzolov, B., N. Deleva. Some negative social changes in sport in coming generation in Bulgaria. –“Физичка култура”, бр. 2, Маcedonia, 2009.

41. Tzolov, B., V. Gavrilov, V. Tzolova. The Problem of State Financing of Sports in Bulgaria. –In: JURNAL of the University of Chemical Technology and Metallurgy, vol. 45, issue 4, 2010.


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share